Fall 2017 8-Ball & Summer/Fall 2017 9 Ball Championship Tournament

Featured

Championship TournamentFall 2017 8-Ball and Summer/Fall 2017 9 Ball Championship Tournament

                                            February 9th,10th & 11th, 2018  @

                                                          Rack ‘Em

                                          1898 Windsor Square Drive

            Matthews, NC  28105

                   704-847-7665